SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trường THPT Hoàng Diệu

THỜI KHÓA BIỂU

Năm học 2018-2019

 

TKB Áp dụng từ ngày 18/02/2019

***

TKB Áp dụng từ ngày 14/01/2019

***

TKB NK10 dụng từ ngày 26/11/2018

TKB NK 11 áp dụng từ ngày 26/11/2018

 

Nhấn phím F5 để cập nhật TKB mới